Regulamin

Cel imprezy

1. Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy aktywności fizycznej
2. Popularyzacja biegów masowych.
3. Popularyzacja nordic walking.
4. Promowanie zdrowego stylu życia.
5. Promocja miejscowości, gminy oraz okolicznych firm.
6. Promocja zasobów leśnych.

Organizator

1. Organizatorem biegu jest Stowarzyszenie Sportowe „Aktywna Pszczyna” ul. Kukułek 52, 43-215 Studzienice

Termin i miejsce

1. Bieg główny odbędzie się w dn. 28 grudnia 2019 roku o godz. 11.00 w Studzienicach. Nordic walking
wystartuje o godz. 11:10.
2. Bieg Żubrzyka dla dzieci odbędzie się w dn. 28 grudnia 2019r. o godz. 10:30.
3. Start oraz meta Biegu Głównego zlokalizowane zostaną przy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Studzienicach, ul. Św. Jana Pawła II 93.
4. Start Biegu Żubrzyka zlokalizowany będzie przy lesie, ul. Bażantów 29, natomiast meta zlokalizowana
będzie przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Studzienicach, ul. Św. Jana Pawła II 93.
5. Biuro Zawodów mieścić się będzie na terenie OSP w Studzienicach i będzie czynne od godziny 08:00 do
10:30

Trasa

Trasę biegu głównego zaplanowano na dwóch dystansach: 6 km oraz 12km.
2. Trasę Biegu Żubrzyka, zaplanowano na trzech dystansach:
• 250m – dzieci do lat 7
• 400m – dzieci od 8 do 11 lat
• 850m – dzieci od 12 do 15 lat
3. Trasa nie posiada atestu PZLA
4. Trasę należy pokonać w w czasie do 2 godzin, tj. do godziny 13:00 – obowiązuje zarówno biegaczy
jak i Nordic Walking.

Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem startu, jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki i uiszczenie opłaty startowej do 21
grudnia 2019 r.
2. W Biegu Głównym mogą wziąć udział osoby, które do dnia 28 grudnia, ukończą 16 lat.
3. W przypadku osób niepełnoletnich, wymagane jest okazanie podpisanej przez opiekuna prawnego
uczestnika zgody na uczestnictwo w Biegu.
4. Zawodnik powinien posiadać aktualne badanie lekarskie i potwierdzić elektronicznie w momencie
zapisu, że jego stan zdrowia pozwalają na udział w biegu.
5. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu.
Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma chip zwrotny mocowany do buta, który należy
bezwzględnie zwrócić po zakończeniu biegu.
6. Nieprawidłowe zamocowanie chipa, jego utrata lub zniszczenie może skutkować dyskwalifikacją
zawodnika i nie stanowi podstawy do złożenia protestu
7. Uczestnik biegu ma obowiązek posiadać umieszczony w widocznym miejscu numer startowy, pod
rygorem wykluczenia z biegu oraz klasyfikacji.
8. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie i ukończenie
biegu w regulaminowym czasie 120 minut.
9. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
10. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 13:00, są zobowiązani do przerwania biegu, oraz
udanie się na linię mety. Jeżeli ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi
odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu
Cywilnego.
11. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń służb mundurowych,
wolontariuszy oraz osób działających w imieniu Organizatora.
12. Bieg odbywa się przy ruchu częściowo ograniczonym, dlatego należy stosować się do przepisów
o ruchu drogowym.
13. W przypadku pojawienia się na trasie pojazdu uprzywilejowanego, uczestnicy biegu zobowiązani są
do przerwania biegu i umożliwienia przejazdu.
14. Zabrania się używania na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami Organizatora.
15. Ze względu na teren przeprowadzenia trasy biegu, Organizator nie dopuszcza do udziału
zawodników na wózkach inwalidzkich oraz z wózkami dziecięcymi.
16. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków
odurzających i dopingowych. Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli
antydopingowej wśród uczestników biegu.
17. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
18. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

Zgłoszenia

1. Organizator ustanawia limit startujących – 500 OPŁACONYCH zawodników (łącznie biegaczy i nordic walking) oraz
100 pakietów dla dzieci. Po osiągnięciu limitów, zapisy nie będą kontynuowane.
2. Zgłoszenia uczestnictwa w Biegu przyjmowane są na stronie internetowej podanej przez
Organizatora, gdzie zgłoszenia można dokonać poprzez formularz online.
3. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz elektroniczny.
4. Dopuszcza się zapisy w dniu Biegu, w przypadku nie osiągnięcia limitu zawodników.
5. Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów startowych wraz z numerami startowymi będą
odbywały się w Biurze Zawodów, w godzinach pracy biura, tj. 8:00 – 10:30
6. Zapis elektroniczny do zawodów, jest jednoznaczny z potwierdzeniem przez uczestnika, że jego
stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego
zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik obowiązany jest we własnym
zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.
7. Po odbiór pakietów startowych należy zgłosić się osobiście. Wydawanie pakietów odbywać się
będzie za okazaniem dowodu osobistego.
8. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby po okazaniu i
dostarczeniu pisemnego upoważnienia.
9. Opłata startowa w biegu głównym wynosi: 60,00 zł – do 30.11.2019, 70,00 zł. – Od 01.12.2019
Opłata startowa w Biegu Żubrzyka wynosi: 25,00 zł. – do 30.11.2019, 35,00 zł. – Od 01.12.2019
10.Raz wniesiona opłata startowa, nie podlega zwrotowi, chyba że przyczyną zwrotu będą działania,
za które odpowiedzialność ponosi Organizator lub siła wyższa.
11.W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. nieodpowiadającej
aktualnie obowiązującej stawce wynikającej z regulaminu), uczestnik zobowiązany jest do jak
najszybszego uregulowania należności do kwoty zgodnej z bieżącym terminem.
12.Opłata nie jest ważna gdy zawodnik, którego dotyczy opłata nie zostanie zgłoszony – nie znajduje
się na liście startowej ze statusem opłacony lub gdy została wpłacona po ogłoszeniu komunikatu o
wyczerpaniu limitu startujących.
13.Opłata może zostać przeniesiona na innego zawodnika po uprzednim kontakcie z Organizatorem,
najpóźniej do dnia 13 grudnia 2019r. Po tym terminie nie będzie możliwości przeniesienia opłaty w
żadnym przypadku.
14.Opłata nie może zostać przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę.
15.Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora.
16.Wpłaty dokonane przelewem po terminie 21 grudnia r. nie będą uznawane.

Klasyfikacja

1. W Biegu Głównym, podczas zawodów, uczestnik sam decyduje, czy chce pokonać jedną pętlę
(6km), czy może 2 pętle (12km).
2. Zawodnik zostanie sklasyfikowany do danej kategorii, w zależności od ilości pokonanych pętli.`
3. W Biegu Głównym, prowadzona będzie klasyfikacja generalna Kobiet i Mężczyzn. Za miejsca 1-3
będą przyznane puchary. Klasyfikacje:
a. BIEG 6 km – mężczyźni – 1-3 – Bieg o puchar Burmistrza Miasta Pszczyna
b. BIEG 6km – kobiety – 1-3 – Bieg o puchar Burmistrza Miasta Pszczyna
c. BIEG 12km – mężczyźni – 1-3 – Bieg o puchar Burmistrza Miasta Pszczyna
d. BIEG 12km – kobiety – 1-3 – Bieg o puchar Burmistrza Miasta Pszczyna
e. NW 6km – mężczyźni – 1-3
f. NW 6km – kobiety – 1-3
g. NW 12km – mężczyźni – 1-3
h. NW 12km – kobiety – 1-3
i. Klasyfikacja drużynowa Bieg – 1-3 – Bieg o Puchar Carbo Asecura S.A.
j. Klasyfikacja drużynowa NW – 1-3
4. W Biegu Żubrzyka będzie prowadzona klasyfikacja miejsc 1-3 na każdym dystansie.

Klasyfikacja drużynowa

1. W biegu będzie prowadzona klasyfikacja drużynowa. Warunkiem przystąpienia do klasyfikacji,
jest zgłoszenie min. 4 członków zespołu.
2. Warunkiem wzięcia udziału w klasyfikacji drużynowej jest prawidłowe wpisanie nazwy drużyny
w formularzu zapisu – pole KLUB, tożsamej dla wszystkich członków danej drużyny. Wszelkie
błędy, literówki itp. w nazwach drużyn, nie będą podlegały poprawie przez Organizatora i
wykluczają danego zawodnika z drużyny.
3. Do klasyfikacji końcowej, sumowane są czasy 4 najszybszych zawodników danej drużyny z
pierwszego okrążenia (po 6km). Wśród klasyfikowanych zawodników drużyny, przynajmniej
jedna para w drużynie MUSI być mieszana (kobieta i mężczyzna)

Nagrody

1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.
2. W Biegu Żubrzyka, dla miejsc 1-3 na każdym dystansie przewidziano dyplomy wyróżniające.
3. Informacje na temat nagród ufundowanych przez sponsorów biegu w klasyfikacji generalnej kobiet
i mężczyzn oraz w klasyfikacji drużynowej, zostaną podane w późniejszym terminie i są
uzależnione od ewentualnej hojności potencjalnych sponsorów, partnerów.

Świadczenia organizatora

1. Szatnia i depozyt będą znajdowały się na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Studzienicach.
2. Depozyt będzie przyjmował rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków
(dostarczonych przez organizatora przy weryfikacji), oklejonych w widocznym miejscu naklejka z
numerem.
3. Szatnia i depozyt będą czynne w dniu 28.12.2019 r. od godz. 08:00 do 14:00. Wydawanie
worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Uwaga: Zabrania się
pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione w depozycie.
5. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:
– Koszulkę okolicznościową typy longsleeve (dla Biegu Głównego oraz NW)
– Okolicznościowy kubek ceramiczny
– Numer startowy
– Pamiątkowy medal na mecie
– Profesjonalny pomiar czasu
– Posiłek regeneracyjny po zawodach (grochówka strażacka)
Zawartość pakietu startowego będzie uzależniona od życzliwości sponsorów.
6. Trasa biegu będzie oznakowana

Informacja o RODO

1. Każdy uczestnik biorący udział w Biegu organizowanym przez Stowarzyszenie Sportowe „Aktywna
Pszczyna” wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku, w celach
związanych z udziałem w ww. wydarzeniem oraz podaniem wyników do ogólnej wiadomości, jak
również w celach promocyjnych w tym dokumentujących bieg. Podanie danych jest dobrowolne,
ale niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu.
2. Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wyniki oraz zdjęcia i filmy z wydarzenia mogą zostać
opublikowane na stronie i mediach społecznościowych, jak również w innych mediach.
3. Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Sportowe „Aktywna
Pszczyna”, ul. Kukułek 52, 43-215 w Studzienicach
4. Każdy uczestnik posiada prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, każdemu uczestnikowi
przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dodatkowo, osobom biorącym udział w Biegu przysługuje prawo do złożenia skargi do organu
nadzorczego.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu żądania usunięcia lub przeniesienia.
6. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: dzialaj@aktywna-pszczyna.pl

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest
poinformować przed rozpoczęciem imprezy.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz trasy biegu.
3. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu wyrażone poprzez wysłanie formularza jest równoznaczne z
akceptacją regulaminu biegu.

Do startu pozostało

Partnerzy